OFERTA PRACY

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

 1. Jasnogórska 15-17

zatrudni pracownika na stanowisko zastępca głównej  księgowej w wymiarze czasu pracy ½ etatu

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • sporządzanie list płac dla pracowników, potraceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewent. regulacji płac,;
 • okresowe sporządzanie sprawozdań raz na kwartał do Głównego Urzędu Statystycznego oraz raz w miesiącu do PFRON;
 • prowadzenie aplikacji SWN;
 • zastępowanie głównej księgowej w przypadku jej nieobecności;
 • ponoszenie odpowiedzialności za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikające z potrzeb placówki;
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu wpłat za obiady;
 • wprowadzanie faktur.

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Wykształcenie wyższe lub średnie, preferowany kierunek finanse, rachunkowość lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku, z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.

Wymagania dodatkowe:

 • Podstawowa znajomość przepisów – ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty,
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, przepisy o podatkach, przepisy ZUS, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji,
 • znajomość oprogramowania Vulcan, Płatnik, KSAT,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość,
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 30.09.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska15-17, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie dnia 02.10.2019 r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 -231 25 61 .

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP o

Joomla templates by a4joomla