Rekrutacja 2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwic w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klas IV oraz VII szkół podstawowych

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwic sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE,

DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 

L.p.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 13.05.2019 r.

 do 24.05.2019 r.

do godz. 15:00

od 12.08.2019 r.

 do 21.08.2019 r.

do godz. 15:00

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 13.05.2019 r.

do 27.05.2019 r.

od 12.08.2019 r.

do 22.08.2019 r.

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

29.05.2019 r.

od godz. 12:00

23.08.2019 r.

od godz. 12:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 29.05.2019 r.

do 07.06.2019 r.

do godz. 15:00

od23.08.2019 r.

 do 28.08.2019 r.

do godz. 15:00

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

10.06.2019 r.

do godz. 15:00

29.08.2019 r.

do godz. 15:00

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH 

L.p.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 01.04.2019 r.

do 20.04.2019 r.

do godz. 15:00

od 19.08.2019 r.

do 23.08.2019 r.

do godz. 15:00

2.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

 

 

 16.05.2019 r.

godz. 15:00

 26.08.2019 r.

godz. 10:00

3.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia
klasy VI.

 

od 21.06.2019 r.

do 26.06.2019 r.

od godz. 15:00

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

27.06.2019 r.

27.08.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

28.06.2019 r.

do godz. 12:00

28.08.2019 r.

do godz. 12:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

   

od 28.06.2019 r.

do 04.07.2019 r.

do godz. 15:00

 

 

od 28.08.2019 r.

do 29.08.2019 r.

do godz. 15:00

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

05.07.2019 r.

do godz. 15:00

30.08.2019 r.

do godz. 15:00

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1 w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach - REJON

 TUTAJ -*.PDF

 OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO - kl. 1

TUTAJ -   *.PDF

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1 w roku szkolnym 2019/2020 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach  - SPOZA OBWODU

TUTAJ - *.PDF

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 4 w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach - REJON

TUTAJ - *.PDF 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO KLASY 4 w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach  - SPOZA OBWODU

TUTAJ - *.PDF

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO - kl. IV

TUTAJ - *.PDF

 

 Podanie kandydata do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach, 

do kl. VII w roku szkolnym 2019/2020

TUTAJ - *.PDF

 Potwierdzenie woli rodzica / opiekuna prawnego kl. VII

TUTAJ- *.PDF

 

  wykaz ulic obwodu

 

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

 

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka niemieckiego

jako języka mniejszości narodowej.

 

Regulamin Rekrutacji

do klas siódmych dwujęzycznych

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

- Zarządzenie Nr PM 235/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Kryteria rekrutacji:

1.   Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII na podstawie następujących kryteriów:

a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać maksymalnie 101 pkt.

4. Kandydat może otrzymać punkty za:

a) sprawdzian predyspozycji językowych – maksymalnie 40 pkt.

b) oceny wyrażone w stopniu:

celującym przyznaje się po 18 pkt.

bardzo dobrym przyznaje się po 17 pkt.

dobrym przyznaje się po 14 pkt.

dostatecznym przyznaje się po 8 pkt.

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.

c) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem – 7 pkt.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Zobacz informacje na temat plików Cookies Czytaj więcej....

  Akceptuję ciasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information